Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat de patiënt, om welke reden dan ook, ontevreden is over de logopedische behandeling. We stellen het op prijs als de patiënt dit met ons deelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken door middel van een gesprek.
Voorafgaand aan dit gesprek zullen wij een klachtenformulier toesturen met de vraag of deze ingevuld kan worden, zodat we kunnen werken aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van de klacht.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de WKKGZ-informatie_patienten. Logopedisch Centrum Haarlem is hierbij aangesloten.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wij willen u wijzen op uw rechten en plichten, zoals vermeld staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de Wkkgz heeft u als cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht. Via de volgende link kunt u meer informatie vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.